Регламенті Жалпы ережелер

ч. 1


«Үйде тәрбиеленетін және оқытылатын мүгедек балаларды

материалдық қамтамасыз ету үшін құжаттар рәсімдеу»

электрондық мемлекеттік қызметінің

регламенті

1. Жалпы ережелер
1. Мемлекеттік қызмет Өскемен қаласының жұмыспен қамту және әлеу-меттік бағдарламалар бөлімімен көрсетіледі, оның мекенжайы «Үйде тәрбиеле-нетін және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету үшін құжаттар рәсімдеу» электрондық мемлекеттік қызметінің осы регламентінің 1 қосымшасында көрсетілген (бұдан әрі – регламент), «электрондық үкімет» порталы арқылы баламалы негізде (бұдан әрі – қызмет беруші).

2. Электрондық мемлекеттік қызмет Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 7 сәуірдегі № 394 қаулысымен бекітілген «Үйде тәрбиеленетін және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету үшін құжаттар рә-сімдеу» мемлекеттік қызметі стандартының негізінде көрсетіледі.

3. Электрондық мемлекеттік қызметінің автоматизациаландыру деңгейі: жартылай автоматтандырылған (медиа-ажырауы бар электрондық мемлекеттік қызмет).

4. Электрондық мемлекеттік қызметті көрсету түрі: транзакциондық қызмет.5. Осы регламенте қолданылатын түсініктер мен қысқартулар:

 1. ЖТ ММҚ – «Жеке тұлға» мемлекеттік мәліметтер қоры;

 2. жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСК) – жеке тұлға, сонымен қатар, қызметін жеке кәсіпкерлік ретінде жүзеге асырушы жеке кәсіпкер үшін қалыптастырушы бірегей нөмір;

 3. ақпараттық жүйе (бұдан әрі – АЖ) – ақпараттық-бағдарламалық кешенді пайдалану мен ақпаратты беруге және тапсыруға, жариялауға, іздеуге, өңдеу, сақтауға арналған жүйе;

 4. мемлекеттік мекеме (бұдан әрі – ММ) – электрондық мемлекеттік қызметті тікелей ұсынатын Өскемен қаласының жұмыспен қамту және әлеу-меттік бағдарламалар бөлімі;

 5. медиа-ажырау – құжаттарды электрондық үлгіден немесе қағаз үлгіге немесе керісінше өзгерту қажет болған кезде, қызметтерді көрсету барысында қағаз немесе электрондық құжат айналымының кезектесуі;

 6. қолданушы – оған қажет және ол пайдаланатын электрондық ақ-параттық ресурстарды алу үшін ақпараттық жүйеге өтініш жасаушы;

 7. тұтынушы – қызмет алуға уәкілетті органның мекенжайына ресми өтінішті жүзеге асыратын немесе ЭҮП арқылы электрондық тапсырыс жол-дайтын жеке тұлға;

 8. «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – ЭҮП) – нормативтік құқықтық базаны қоса алғанда барлық шоғырландырылған үкіметтік ақпаратқа және электрондық мемлекеттік қызметтерге кірудің бірыңғай терезесі бар ақпа-раттық жүйе;

 9. жергілікті атқарушы орган (бұдан әрі – ЖАО) – тиіс аумақта өз құзырлығы шегінде жергілікті мемлекеттік басқаруды және өзін-өзі басқаруды жүзеге асыратын аудан (облыстық маңызы бар қала), облыс ( республикалық маңызы бар қала және астана) әкімі басқаратын алқалы атқарушы орган;

 10. «Қазақстан Республикасының «электрондық үкімет» шлюзінің кіші жүйесі ретінде өңірлік шлюз (ЖАО АЖ)» – ЖАО және «е-үкімет» инфра-құры-лымын шоғырландыруды қамтамасыз ету үшін ақпараттық жүйе («электрондық үкімет» шлюзі арқылы мемлекеттік ақпараттық ресурстарға жергілікті мемле-кеттік органдардың кіру механизімдерін ұсыну, сонымен қатар, өңірлік дең-гейде бизнес-құрылымдарға және азаматтарға электрондық қызметтер көрсету. ЖАО АЖ-ге ЖАО қызметкерлерінің автоматтандырылған жұмыс орны және шоғырландырудың кіші жүйесі кіреді;

 11. Шоғырландырудың кіші жүйесі (бұдан әрі – ЭҮӨШ) – ЖАО элек-трондық қызметтер көрсету барысында қатысатын сыртқы ақпараттық жүйе-лердің және ЖАО кіші жүйелерінің/ішкі жүйелерінің арасында ақпараттық өзара әрекет етуді қамтамасыз етеді;

 12. Автоматтандырылған жұмыс орны (бұдан әрі – АЖО) ЖАО қыз-меттер көрсетуінің ішкі бизнес-процестерінің жүзеге асуын, мемлекеттік меке-мелердің мониторингі үшін уәкілетті мемлекеттік органдары мен қызметтерді тұтынушылар үшін қызметтер көрсету мәртебесі туралы ақпарат беруді қамта-масыз етеді;

 13. АКҚҚ – ақпаратты криптографиялық қорғау құралы;

 14. ҚФБ – құрылымдық-функцианалдық бірліктер – бұл уәкілетті ор-гандардың жауапты тұлғалары, белгілі сатыда электрондық қызмет көрсетуге қатысатын мемлекеттік органдардың және т.б құрылымдық бөлімшелері;

 15. Транзакциялық қызмет – тұтынушыларға электрондық сандық қол қоюды қолдану арқылы ақпаратпен өзара алмасуды талап ететін электрондық ақпараттық ресурстар бойынша қызмет;

 16. уәкілетті орган – электрондық мемлекеттік қызмет көрсетуді жүзеге асырушы мемлекеттік орган (мемлекеттік мекеме);

 17. электрондық сандық қол қою (бұдан әрі – ЭСҚҚ) – электрондық құжаттың шынайлылығын, оның мазмұнының меншігін және тұрақтылығын растайтын және электрондық сандық қол қою құралдарымен жасалған элек-трондық сандық белгілер жиынтығы;

 18. электрондық мемлекеттік қызметтер – ақпараттық технологияларды қолданумен электрондық үлгіде көрсетілетін мемлекеттік қызметтер;

 19. электрондық құжат – ақпарат электрондық-сандық үлгіде берілген құжат және электрондық сандық қол қою арқылы расталған;

 20. «электрондық үкімет» шлюзі (бұдан әрі – ЭҮШ) – электрондық қыз-меттерді жүзеге асыру аясында «электрондық үкімет» ақпараттық жүйелерін шоғырландыруға арналған ақпараттық жүйе.


2. Электрондық мемлекеттік қызмет көрсету бойынша қызмет беруші қызметінің тәртібі
6. Бұл регламенттің 1 қосымшасына сәйкес (1 сурет) бұл электрондық мемлекеттік қызметті тікелей көрсететін ММ жартылай автоматтандырылған электрондық мемлекеттік қызмет көрсету кезінде қызмет көрсетушінің қадам-дық әрекеттері және шешімдері;

1) тұтынушы қызмет алу үшін мемлекеттік мекемеге өтініш жасауы қажет, өзімен бірге қажет құжаттардың түпнұсқалары болу қажет;

2) 1 процесс – ММ қызметкерімен тұтынушы құжаттарының және өті-нішінің түпнұсқаларын тексеру процессі;

3) 2 процесс – тұтынушының құжаттарындағы бар бұзушылықтарға бай-ланысты тұтынушыға өтініш жасаған мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту жөнінде ММ қызметкерімен ауызша үлгіде хабарлауды қалыптастыру;

4) 3 процесс – ЖАО АЖ жүйесіне тұтынушы мәліметтерін ММ қызмет-керімен енгізу;

5) 4 процесс – ЖТ ММҚ-нан тұтынушының мәліметтерін тексеру;

6) 5 процесс – ЖТ ММҚ-да тұтынушы мәліметтерінің жоқтығына байланысты ЖТ ММҚ-да АҚАЖ АЖ ақпаратты тексеру мүмкін болмағаны жөнінде хабарлауды қалыптастыру. Тұтынушының жеке басын растайтын құжаты түп-нұсқасының болғанында ММ қызметкерімен қолмен жеке тұлға туралы мәліметтер енгізу;

7) 6 процесс – ММ қызметкерімен тұтынушының өтінішін тіркеу;

9) 7 процесс– электрондық мемлекекеттік қызмет көрсетуге тұтынушы-ның толтырылған үлгідегі (енгізілген мәліметтер) өтінішіне ММ қызметкері ЭСҚҚ арқылы қол қою;

10) 1 шарт – растайтын орталықтың ақпараттық жүйесін (РО АЖ) және тұтынушының АКҚҚ пайдаланумен ММ қызметкерінің ЭСҚҚ түпнұсқасын және тіркелген куәліктің әрекет ету мерзімін тексеру;

11) 8 процесс – ММ қызметкерінің ЭСҚҚ түпнұсқасының расталмауына байланысты қол қоюдан бас тарту туралы хабарлауды қалыптастыру;

12) 9 процесс – электрондық мемлекекеттік қызмет көрсетуге толты-рылған үлгідегі (енгізілген мәліметтер және көшіріліп алынған құжаттар) сұ-рауға ММ қызметкері ЭСҚҚ арқылы қол қою;

13) 10 процесс – АЖО АЖ-ға тұтынушы сұрауын ММ қызметкерлерімен және учаскелік комиссиялармен он жұмыс күн ішінде өңдеу;

14) 11 процесс – электрондық мемлекеттік қызметті (Қазақстан Респуб-ликасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте рәсімделген қағаз тасымалда-уыштағы құжат немесе электрондық құжат) көрсету нәтижелерін тұтынушы-ның сұрауына сәйкес қалыптастыру. Электрондық құжат мемлекеттік органның және УО АЖ АКҚҚ пайдаланумен қалыптастырылады;

15) 12 процесс – қызметті тұтынушыға әдейі немесе электрондық поштаға жіберу арқылы АЖО АЖ-ға ММ қызметкерімен қалыптасқан шығыс құжатын жіберу.

7. «электрондық үкімет» порталы арқылы жартылай электрондық мемле-кеттік қызметті көрсету кезінде қызмет көрсетушінің қадамдық әрекеттері және шешімдері (2 сурет):

1) Тұтынушы ЖСК көмегі арқылы ЭҮП тіркеуден өтуі қажет (ЭҮП-да тіркелмеген тұтынушылар үшін жүзеге асырылады);

2) Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою туралы» заңына сәйкес УО ақпарат-тық жүйесін және тұтынушының ЭСҚҚ (бұдан әрі – тұтынушының ЭСҚҚ) тексеру және қалыптастыру процессін жүзеге асыратын криптографиялық қор-ғау құралын пайдаланумен қызметтерді тұтынушының электрондық сандық қол қою кілтімен қол қойылған электрондық құжат түрінде мемлекеттік органға берілген сұраудың негізінде тұтынушыға электрондық мемлекеттік қызмет көр-сетудің нәтижесі беріледі;

3) 1 процесс – «электрондық үкімет» порталында тұтынушы реквизитте-рінің түпнұсқасын тексеру процессі (ЖСК және пароль);

4) 2 процесс – тұтынушының мәліметтерінде бар бұзушылықтарға бай-ланысты сұралған электрондық мемлекеттік қызметтен бас тарту туралы хабар-лауды;

5) 3 процесс – осы регламентте көрсетілген қызметті тұтынушының таң-дауы, оның құрылымын және форматтық құрылымын ескере отырып тұты-нушының толтырылған үлгісін (мәліметтерді енгізу) және қызмет көрсету үшін сұрау үлгісін экранға шығару;

6) 4 процесс – ЖТ ММҚ ақпараттық жүйесінен жеке тұлғаның (тұты-нушының) қажет мәліметтеріне сұрау;

7) 5 процесс – тұтынушымен қажет мәліметтерді енгізу;

8) 7 процесс – УО АЖ-ға тұтынушының ЭСҚҚ-ның тіркелген куәлігінің әрекет ету мерзімі туралы мәліметтеріне және сәйкестендіру мәліметтеріне сұ-рау;

9) 1 шарт – УО АЖ-ға тұтынушының АКҚҚ пайдаланумен тұтынушының ЭСҚҚ түпнұсқасының және тіркеу күәлігінің әрекет ету мерзімін тексеру;

10) 7 процесс – тұтынушының ЭСҚҚ түпнұсқасының расталмауына бай-ланысты сұралған электрондық мемлекеттік қызметтен бас тарту туралы хабар-лауды қалыптастыру;

11) 8 процесс – электрондық мемлекеттік қызмет көрсетуге толтырылған сұрауға (енгізілген мәліметтерге) тұтынушы ЭСҚҚ арқылы қол қою;

12) 9 процесс – ЭҮӨШ арқылы АЖО АЖ-ға ЭҮП-пен электрондық мем-лекеттік қызмет көрсетуге тұтынушы сұрауының автоматты түрде жіберілу процессі;

13) 10 процесс – АЖО АЖ-ға сұрауды ММ қызметкерімен және учаскелік комиссиялармен 10 күн ішінде өңдеу;

14) 11 процесс – электрондық мемлекеттік қызметті (Қазақстан Респуб-ликасының заңнамасымен белгіленген тәртіпке рәсімделген қағаз тасымалда-уыштағы құжат немесе электрондық құжат) көрсету нәтижелерін тұтынушы-ның сұрауына сәйкес қалыптастыру. Электрондық құжат мемлекеттік орган-ның және УО АЖ АКҚҚ пайдаланумен қалыптастырылады;

15) 12 процесс – тұтынушының құжаттарында бар бұзушылықтарға бай-ланысты сұралған электрондық мемлекеттік қызметтен бас тарту туралы хабар-лауды ММ қызметкерімен қалыптастыру;

16) 13 процесс – ЭҮП-на тұтынушының жеке кабинетіне және/немесе тұтынушының электрондық поштасына АЖО АЖ-дан электрондық шығыс құжатын автоматты түрде жіберу процессі;

8. Осы регламенттің 4 қосымшасында ЭҮП арқылы электрондық қазмет алу кезінде тұтынушыға берілетін электрондық мемлекеттік қызметке өтініш үлгісінің және сұрауды толтырудың экрандық үлгілері келтірілген.

9. Өтінішке қоса берілетін құжаттар тізімі:

Мемлекеттік қызмет алу үшін тұтынушы келесі құжаттарды ұсынады:

1) жеке басын растайтын құжаттың реквизиттерін, әлеуметтік жеке коды-ның нөмірін (жеке сәйкестендіру нөмірі бар болғанда) көрсетумен белгіленген үлгідегі өтініш;

2) тұтынушының жеке куәлігінің көшірмесі;

3) әлеуметтік жеке кодының көшірмесі (ӘЖК);

4) салық төлеушінің тіркеу нөмірінің көшірмесі (СТТН);

5) тұрғылықты жері бойынша тіркелімін растайтын құжат көшірмесі (аза-маттарды тіркеу кітабының көшірмесі немесе мекенжайлық бюродан анықтама немесе ауылдық округы әкімінің анықтамасы);

6) мүгедек балалар үшін – баланың туу туралы куәлігінің көшірмесі;

7) мүгедектігі туралы анықтаманың көшірмесі;

8) психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңестің қорытындысы;

9) балаға әлеуметтік жеке код және салық төлеушінің тіркеу нөмірі;

10) баланың үйде оқуы туралы оқу орнынан анықтама.

ЭҮП арқылы өтініш жасау кезінде:

1) тұтынушының жеке куәлігінің электрондық көшірмесі;

2) әлеуметтік жеке кодының электрондық көшірмесі (ӘЖК);

3) салық төлеушінің тіркеу нөмірінің электрондық көшірмесі (СТТН);

4) тұрғылықты жері бойынша тіркелімін растайтын құжаттың электрон-дық көшірмесі (азаматтарды тіркеу кітабының немесе мекенжайлық бюродан анықтаманың немесе ауылдық округы әкімі анықтамасының көшірмесі);

5) баланың туу туралы куәлігінің электрондық көшірмесі;

6) азаматтарды тіркеу кітабының немесе мекенжайлық бюродан анықта-маның немесе ауылдық округы әкімі анықтамасының электрондық көшірмесі (тіркелім туралы мәліметтер);

7) психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңес қорытындысының электрондық көшірмесі;

8) мүгедектігі туралы анықтаманың электрондық көшірмесі.

10. электрондық мемлекеттік қызмет бойынша сұраудың орындалу мәр-тебесін тұтынушының тексеру әдісі: «Қызметтерді алу тарихы» бөлігінде «электрондық үкімет» порталында, сонымен қатар, ММ-ге өтініш жасау ке-зінде.

11. Мемлекеттік органдардың атаулары, олардың заңды мекенжайлары, телефон нөмірлері, электрондық мемлекеттік қызмет туралы ақпарат алу үшін электрондық пошта мекенжайлары, уәкілетті лауазымды тұлғалардың әрекетіне (әрекет етпеуіне) шағымдануды түсіндіру, сондай-ақ, электрондық мемлекеттік қызмет сапасына баға беру қажеттілігі жағдайында осы регламенттің 1 қосым-шасында көрсетілген.
3. Электрондық мемлекеттік қызметті көрсету процессінде өзара әрекет ету тәртібінің сипаты
12. Электрондық мемлекеттік қызмет көрсету процессіне қатысатын ұйымдардың, мемлекеттік мекемелердің, мемлекеттік органдардың құрылым-дық бөлімшелерінің және АҚ тізімі:

 • ЭҮК;

 • ЭҮӨШ (ЭҮШ);

 • Осы регламенттің 1 қосымшасына сәйкес ММ.

13. Өзге ұйымдардың, мемлекеттік мекемелердің, мемлекеттік органдар-дың құрылымдық бөлімшелері әрекеттерінің (рәсімдер, функциялар, опера-циялар) кезегін әр әрекетті орындау мерзімін көрсетумен мәтіндік кестелік си-паттау, ол осы регламенттің 2 қосымшасында көрсетілген.

14. Осы регламенттің 3 қосымшасында (1, 2 сурет) осы регламенттің 2 тармағында көрсетілген олардың сипаттауларына сәйкес өзге ұйымдардың, мемлекеттік мекемелердің, мемлекеттік органдардың құрылымдық бөлімшелері әрекеттерінің (электрондық мемлекеттік қызмет көрсету процессінде) логика-лық кезектілігінің арасындағы өзара байланысты көрсететін диаграммалар келтірілген.

15. Тұтынушыларға электрондық мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелері осы регламенттің 4 қосымшасына сәйкес сапа көрсеткіштерімен және қол жетімділігімен өлшенеді.

16. Осы регламенттің 5, 6, 7 қосымшаларында бланктердің шаблондары, үлгілері келтірілген, осыларға байланысты электрондық мемлекеттік қызмет (шығу құжат) көрсету нәтижесі көрсетілу қажет, сонымен қатар ескерту үлгі-лерін қоса алғанда форматтық логикалық бақылау ережелерін көрсетумен.

17. Электрондық мемлекеттік қызмет көрсету процессіне тұтынушы-лармен қойылатын талаптар:

1) адамның конституциялық құқықтарын және еркіндігін сақтау;

2) қызметтік міндетті орындау кезінде заңдылықты сақтау;

3) кәсіптік әдептілікті және мәдениеттілікті сақтау;

4) толық және тәмамдалған ақпарат беруді сақтау;

5) ақпартты қорғау және құпиялылығын сақтау;

6) тұтынушы белгілінген мерзімде алмаған құжаттардың сақталуын қам-тамасыз ету.

18. Электрондық мемлекеттік қызмет көрсетудің техникалық талаптары:

Электрондық мемлекеттік қызмет көрсетуді және қол жетімділікті қамтамасыз ететін құрылғылар (компьютер, интернет, қоғамдық қол жетімділік пункті, мем-лекеттік мекеме).
«Үйде тәрбиеленетін және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету үшін құжаттар рәсімдеу»электрондық мемлекеттік қызметінің регламентіне

1 қосымша

№ р/с

Бөлім атаулары

Орналасқан мекенжайы

Байланыс телефондары

Электрондық мекенжайы

1

2

3

4


5

Өскемен қаласы
1


«Өскемен қаласының жұмыспен қамту және әлеу-меттік бағдарламалар бөлімі» ММ

Тургенев көшесі, 30

8(7232) 55-15-97

ozisp_uka@mail.ru


«Үйде тәрбиеленетін және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету үшін құжаттар рәсімдеу»электрондық мемлекеттік қызметінің регламентіне

2 қосымша


1 кесте. ММ арқылы әрекеттер сипаты 1. Негізгі процесс әрекеті (жұмыс легі, барысы)

1

әрекет № (жұмыс легі, барысы)

1

2

3

2

СФЕ, АЖ атауы

ММ

ЖАО АЖ

ЭҮӨШ (ЭҮШ)

3

Әрекет атауы (процесстің, рәсімнің, операцияның) және олардың сипаты

Құжаттардың және өтініштің түпнұсқасын тексеру, мәліметтерді ЖАО АЖ-ға енгізу

ЖТ ММҚ-дағы мәліметтерді тексеру, көшіріліп алынған құжаттарды жүйеге бекіту

ЖАО АЖ және ЖТ ММҚ арасындағы сұрауды бағыттау

4

Аяқтау нысаны (мәліметтер, құжат, ұйымдастыру-бөлу шешімі)

Қызмет алуға құжаттарды және өтінішті қабылдау

Өтінішке нөмір берумен сұрауды тіркеу

Сұрауды бағыттау

5

Орындау мерзімі

15 минуттан кем емес

1 минуттан кем емес

1 минуттан кем емес

6

Келесі әрекет нөмірі

2

3

4
 1. Негізгі процесс әрекеті (жұмыс легі, барысы)

1

әрекет № (жұмыс легі, барысы)

4

5

6

2

әрекет № (жұмыс легі, барысы)

ММ

ЖАО АЖ

ЭҮӨШ (ЭҮШ)

3

СФЕ, АЖ атауы

Сұрауды орындау. Үйде тәрбиеленетін және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету үшін құжаттар рәсімдеумен жауапты қалыптастыру, немесе шешімді қабылдау туралы негізделген бас тартуды қалыптастыру

Анықтаманы қалыптастыру. Қызмет көрсету мәртебесін өзгерту туралы хабардар етуді қалыптастыру

Сұрауды бағыттау

4

Әрекет атауы (процесстің, рәсімнің, операцияның) және олардың сипаты

Анықтаманы немесе негізделген бас тартуды қалыптастыру

Демалыс құжатын және сұрауды орындау мәртебесін қалыптастыру

Бағыттау

5

Аяқтау нысаны (мәліметтер, құжат, ұйымдастыру-бөлу шешімі)

10 күн ішінде

1 минуттан кем емес

1 минуттан кем емес

6

Орындау мерзімі

6

7

8 1. Негізгі процесс әрекеті (жұмыс легі, барысы)

1

әрекет № (жұмыс легі, барысы)

7

8

9

2

СФЕ, АЖ атауы

ММ

ЖАО АЖ

ЭҮӨШ (ЭҮШ)

3

Әрекет атауы (процесстің, рәсімнің, операцияның) және олардың сипаты

Шығыс құжатын рәсімдеу

Уәкілетті тұлғаның ЭСҚҚ арқылы қол қойған демалыс құжатын тіркеу және қалыптастыру

Бағыттау

4

Аяқтау нысаны (мәліметтер, құжат, ұйымдастыру-бөлу шешімі)

ММ-ге өтініш жасау кезінде тұтынушыға шығыс құжатын беру


Шығыс құжатпен ескерту жіберу

Бағыттау

5

Орындау мерзімі

15 минуттан кем емес

1 минуттан кем емес

1 минуттан кем емес

6

Келесі әрекет нөмірі

8

9

-

2 кесте. ЭҮП арқылы әрекеттер сипаты
 1. Негізгі процесс әрекеті (жұмыс легі, барысы)

1

әрекет № (жұмыс легі, барысы)

1

2

3

4

2

СФЕ, АЖ атауы

ЭҮП

ЭҮӨШ (ЭҮШ)

ЖАО АЖ

ММ

3

Әрекет атауы (процесстің, рәсімнің, операцияның) және олардың сипаты

Мәліметтердің түпнұсқасын тексеру (тұтынушының ЭСҚҚ). Өтінішті сақтау және ЭҮШ (ЭҮӨШ) арқылы жіберу

ЖАО АЖ-ға ескертуді бағыттау

Өтінішке нөмір беру. Ағымдағы мәртебені көрсетумен ескертуді қалыптастыру

Орындауға өтінішті қабылдау


4

Аяқтау нысаны (мәліметтер, құжат, ұйымдастыру-бөлу шешімі)

Сұрауды сәтті қалыптастыру туралы ескертудің шығуы немесе бас тарту туралы ескерту

Сұрауды бағыттау


ЭҮП-на ескертуді жіберу

Жұмысқа қабылдау

5

Орындау мерзімі

1 минуттан кем емес

1 минуттан кем емес

1 минуттан кем емес

15 минуттан кем емес

6

Келесі әрекет нөмірі

2

3

4

5
 1. Негізгі процесс әрекеті (жұмыс легі, барысы)

1

әрекет № (жұмыс легі, барысы)

5

6

7

8

2

СФЕ, АЖ атауы

ЭҮП

ЭҮӨШ (ЭҮШ)

ЖАО АЖ

ММ

3

Әрекет атауы (процесстің, рәсімнің, операцияның) және олардың сипаты

Сұрауды орындау. Үйде тәрбие-ленетін және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету үшін құжаттар рәсімдеумен жауапты қалыптастыру, немесе шешімді қабылдау туралы негізделген бас тартуды қалып-тастыру

Анықтама-ны қалыптас-тыру. Қызмет көрсету мәртебесін өзгерту туралы хабардар етуді қалыптас-тыру

Сұрауды бағыттау

Ескертудің бейнеленуі

4

Аяқтау нысаны (мәліметтер, құжат, ұйымдастыру-бөлу шешімі)

Анықтаманы немесе негіздел-ген бас тартуды қалыптастыру

Шығыс құжатын және сұ-рауды оры-ндау мәртебесін қалыптас-тыру

Бағыттау

Шығыс құжатымен орындау мәртебесінің бейнеленуі

5

Орындау мерзімі

10 күн ішінде

1 минуттан кем емес

1 минуттан кем емес

1 минуттан кем емес

6

Келесі әрекет нөмірі

7

8

9

10
3) Негізгі процесс әрекеті (жұмыс легі, барысы)

1

әрекет № (жұмыс легі, барысы)

9

10

11

12

2

СФЕ, АЖ атауы

ММ

ЖАО АЖ

ЭҮӨШ (ЭҮШ)

ЭҮП

3

Әрекет атауы (процесстің, рәсімнің, операцияның) және олардың сипаты

Шығыс құжатын жасау. Құжатқа қол қою

Шығыс құжатын тіркеу. Уәкілетті тұлғамен қол қойылған демалыс құжатын қалыптас-тыру

Бағыттау. Шығыс құжатымен ескерту

Шығыс құжатын көру мүмкіндігі-мен қызмет көрсетуді аяқтау туралы ескертудің бейнеленуі

4

Аяқтау нысаны (мәліметтер, құжат, ұйымдастыру-бөлу шешімі)

Қол қойылған шығыс құжаты

Шығыс құжатымен ескерту жіберу

Бағыттау

Шығыс құжатының бейнеленуі

5

Орындау мерзімі

15 минуттан кем емес

1 минуттан кем емес

1 минуттан кем емес

15 минуттан кем емес

6

Келесі әрекет нөмірі

10

11

12

-

Ескерту:

Бұл кестеде электрондық мемлекеттік қызметті көрсету процессінің техноло-гиялық тізбегінде келесі әрекеттердің нөмірлерін және орындау мерзімдерін, аяқтау үлгілерін көрсетумен СФЕ және ЭҮП, АЖ әрекеттері (функциялар, рәсімдер, опера-циялар) көрсетіледі.

Осы регламенттің 3 қосымшасының кестесі негізінде электрондық мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде функционалдық өзара әрекет ету диаграммалары
«Үйде тәрбиеленетін және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету үшін құжаттар рәсімдеу»электрондық мемлекеттік қызметінің регламентіне

4 қосымша
Рисунок 1. Диаграмма функционального взаимодействия при оказании «частично автоматизированной» электронной государственной услуги государственным учреждением

«Үйде тәрбиеленетін және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету үшін құжаттар рәсімдеу»электрондық мемлекеттік қызметінің регламентіне

4 қосымшаның жалғасы2 сурет. «электрондық үкімет» порталының порталы арқылы «жартылай автоматтандырылған» электрондық мемлекеттік қызмет көрсету кезінде функционалдық өзара әрекет ету диаграммасы

«Үйде тәрбиеленетін және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету үшін құжаттар рәсімдеу»электрондық мемлекеттік қызметінің регламентіне

4 қосымшаның жалғасыБастапқы мәлімдемеАяқтау мәлімдемесіАралық мәлімдемеҚарапайым аяқтау оқиғасыҚатеОқиғалар-таймерлерАқпараттық жүйеПроцессШартМәлімдеме легіБасқару легіСоңғы тұтынушыға берілетін электрондық құжат

Кесте. Шартты белгілер


Ескерту:

Диаграмманы типтік рәсімдеу бизнес-процесстерді модельдеу үшін қолданылатын BPMN 1.2 графикалық нотациясында келтірілген. BPMN модельдеу графикалық эле-менттердің үлкен емес санымен диаграмалар арқылы жүзеге асырылады. Ол тұтыну-шыларға процесстің логикасын тез түсінуге көмектеседі. Элементтердің 4 негізгі са- натын бөледі:

1) басқару легінің нысандары: оқиғалар, әрекеттер және логикалық операторлар;

2) байланыстыратын нысандар: басқару легі, мәлімдемелер легі және ассоциация легі;

3) рөлдер: деңгейлер және жолдар;

4) артефактар: мәліметтер, топтар және мәтіндік аннотациялар.

Бұл төрт санаттың элементтері бизнес-процесстердің диаграммаларын құруға мүмкіндік береді. Модельдің айқындылығын арттыру үшін спецификация «Ескерту» бөлігінде көрсетілуге тиіс артефакттердің және басқару легі нысандарының жаңа тип-терін құруға рұқсат береді.

«Үйде тәрбиеленетін және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету үшін құжаттар рәсімдеу»электрондық мемлекеттік қызметінің регламентіне

5 қосымшаЭлектрондық мемлекеттік қызметтің көрсеткіштерін анықтау үшін сауалнама үлгісі: «сапа» және «қолжетімділік»
____________________________________________________________

(қызмет атауы)


1. Сізді электрондық мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі және про-цесстің сапасы қанағаттандырды ма?

1) қанағаттандырған жоқ;

2) жартылай қанағаттандырды;

3) қанағаттандырды


2. Сізді электрондық мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі туралы ақпарат сапасы қанағаттандырды ма?

1) қанағаттандырған жоқ;

2) жартылай қанағаттандырды;

3) қанағаттандырды
«Үйде тәрбиеленетін және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету үшін құжаттар рәсімдеу»электрондық мемлекеттік қызметінің регламентіне

6 қосымша


Электрондық мемлекеттік қызметке сұрауды толтырудың экрандық үлгісі
ЭҮП-на өтініш терезесі:
Электрондық мемлекеттік қызметке өтініштің экрандық үлгісіК заявлению прилагаются документы:

 1. Электронная копия свидетельства о рождении ребенка;

 2. Электронная копия книги регистрации граждан, либо справки адресного бюро, либо справки Акима сельского округа (сведения о прописке);

 3. Электронная копия заключения психолого-педагогической консультации;

 4. Электронная копия справки об инвалидности;

 5. Электронная копия документа о наличии счета в банке.
«Үйде тәрбиеленетін және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету үшін құжаттар рәсімдеу»электрондық мемлекеттік қызметінің регламентіне

7 қосымшаТұтынушыға берілетін электрондық мемлекеттік қызметке (үйде тәрбиеленетін және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету үшін құжаттар рәсімдеу) оң жауаптың шығу үлгісі.


Тұтынушыға берілетін хабардар ету
Хабардар ету өтінішті орындау мәртебесінің өзгеру шегіне қарай немесе қыз-мет көрсету мерзімін ұзартқан жағдайда беріледі. Еркін жол хабардар ету мәтінімен «электрондық үкімет» порталында жеке кабинете «Ескерту» бөлігінде бейнеленеді.
Тұтынушыға берілетін электрондық қызметке теріс жауаптың (бас тарту) шығу үлгісі
Теріс жауаптың шығу үлгісі комиссия қорытындысын қалыптастыру кезінде бас тартуды негіздеу мәтінімен хат түрінде еркін үлгіде беріледі.

«Үйде тәрбиеленетін және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету үшін құжаттар рәсімдеу»электрондық мемлекеттік қызметінің регламентіне

8 қосымшаЭлектрондық мемлекеттік қызметтіне хабардар етуді және шығу үлгісін форматтық-логикалық бақылау ережелері
Өтініш иесі жеке тұлға:
Өтініш үлгісіне жолдар

Міндетті/ міндетті емес

Мөлшерге

ФЛК

Формат

 1

ЖСК

Міндетті

 12

Сандық

 2

Жеке бас куәлігінің нөмірі

Міндетті

9

Сандық

 3

СТТН

Міндетті

12

Сандық

4

Пошталық индексі

Міндетті

6

Символдық

5

Телефоны

Міндетті

15

Сандық

6

ӘЖК

Міндетті емес

16

Символдық

7

Жеке есеп шотының нөмірі

Міндетті емес

16

Символдық

8

Туу туралы актілік жазбаның нөмірі

Міндетті емес

9

Символдықч. 1